HLAVNÍ TÉMATA WORKSHOPU

Využití ultrazvuku

 • u cerebrovaskulárních onemocnění
 • u neurodegenerativních onemocnění
 • u demyelinizačních onemocnění
 • v neurochirurgii

Po celou dobu trvání workshopu bude probíhat výstava farmaceutických firem a firem zabývajících se zdravotní technikou.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ: 23. – 24. 6. 2011
Předpokládaný začátek workshopu bude 23. 6. 2011 v 9 hodin, předpokládaný konec 24. 6. 2011 odpoledne.

MÍSTO KONÁNÍ:
Přednáškové sály, atrium a nádvoří Konviktu / Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci

JEDNACÍ JAZYK
Český, slovenský, anglický

Informace vystavovatelům podá Konferenční servis UP

PhDr. Rostislav Hladký (rostislav.hladky(at)upol.cz, tel.: 585 631 009, 602 543 530)
Ing. Jitka Holišová (jitka.holisova(at)upol.cz, tel.: 585 631 053)

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Délka 10 min
Dataprojekce, akceptovány CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint pro PC)
Diapozitivy, zpětná projekce ani VHS nejsou akceptovatelné formáty
Termín dodání abstrakt: 15. 5. 2011

POSTERY
Rozměry posteru: šířka 90 cm, výška 120 cm

ABSTRAKTA

Instrukce – vzhled abstraktu

 • abstrakt musí být maximálně věcný
 • vyhýbejte se obecným formulacím „… budeme diskutovat …“ a podobně
 • všeobecné přehledy neobsahující vlastní výsledky nebudou přijímány s výjimkou zvaných přehledných přednášek
 • každý příspěvek musí být předložen v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a v témže jazyce přednesen na sjezdu; příspěvky nebudou překládány a budou publikovány v tom jazyce, ve kterém budou autorem předloženy
 • použijte písmo Times New Roman velikosti 11 bodů s jednoduchým řádkováním
 • zarovnejte text vlevo
 • obsah samotného abstraktu strukturujte podle zásad prezentace volného sdělení:
  Úvod – Metodika (respektive: Pacienti a metodika) – Výsledky – Závěr (v případě kazuistik: Úvod – Kazuistika – Závěr)
 • maximální délka abstraktu je 2500 znaků včetně mezer
 • Název abstraktu uveďte, prosím, tučně
 • Jména autorů ve znění: příjmení a první písmeno křestního jména (např. Novák J, Svoboda P)
 • Pracoviště - uvést všechna pracoviště včetně lékařské fakulty, ke každému autorovi přiřadit jeho pracoviště (čísla pracovišť horními indexy)
 • Vzor:

Název abstraktu
Novák A1, Novák B2
1
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
2
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

 • běžně používané zkratky mohou být použity
 • důsledně si zkontrolujte jazyk textu – abstrakta budou publikována přímo, bez jakýchkoli gramatických nebo faktických oprav; zveřejněna budou v téže podobě, v jaké budou obdržena

Zasílání abstrakt

Každý autor musí být před zasláním abstrakt řádně zaregistrován na workshop. Pro registraci, prosím, vyplňte registrační formulář.
Abstrakta zasílejte jako přiložený soubor e-mailem na adresu: neurosono2011(at)seznam.cz
Ve vyjimečných případech lze akceptovat zaslání poštou na disketě na adresu:
Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, Neurologická klinika LF UP a FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc nejpozději do 15. 5. 2011.
Označte, pod které z hlavních odborných témat Vaše práce spadá (můžete vybrat pouze 1 téma). Označte formu prezentace – přednáška nebo poster.
Abstrakta zaslaná do posterové sekce budou posuzována k přijetí pouze do této sekce.
Abstrakta zaslaná do přednáškové sekce budou posuzována k přijetí do sekce přednáškové i posterové.

Oznámení autorům o přijetí / nepřijetí abstrakt

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení, nebo poster.
Prezentující autor se v případě přijetí abstraktu zavazuje zúčastnit se workshopu a prezentovat příspěvek v sekci a čase, který bude určen programovým výborem.
Informace bude prezentujícímu autorovi zaslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři do 25. 5. 2011.

Otištění abstrakt

V časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.

REGISTRACE

Přihlášku lze poslat elektronicky, poštou nebo faxem nejpozději do 15. 5. 2011.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

REGISTRAČNÍ POPLATEK
vč. 20% DPH v Kč
  

  

Úhrada do 15. 5. 2011
(bankovním převodem)

  

Úhrada od 16. 5. 2011
(pouze u registrace)

Registrační poplatek lékaře

 

500,-

 

750,-

Registrační poplatek sestry

 

200,-

 

300,-

Aktivní účastník do 35 let

 

zdarma

 

 

 • Registrační poplatek je včetně 20% DPH a zahrnuje materiály workshopu, účast na odborném programu včetně výstavy firem, materiály, účast na společenském programu, občerstvení během přestávek, certifikát ČLK.

Registrační poplatek zašlete nejpozději do 15. 5. 2011 na účet Univerzity Palackého:

Platby na účet UP:

  

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

 

19-1096330227/0100

Variabilní symbol workshopu:

 

99902119

Název účtu:

 

Univerzita Palackého v Olomouci
IČ: 61989592
DIČ: CZ 61989592

 

 

Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN: CZ 090 1000000 191096330227          BIC: KOMBCZPPxxx

Po 16. 5. 2011 nebude možné platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace!
V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou, v případě přihlášení on-line prosíme předložit doklad o úhradě u registrace.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si hradí každý účastník sám a je rezervováno v termínu 22. – 24. 6. 2011 (2 noci). V uvedených hotelech a penzionech je omezená kapacita, proto vyznačte v přihlášce také alternativní možnost ubytování. Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně, podle data došlé přihlášky. Účastníkům, kteří se přihlásí po 15. 5. 2011, nelze požadovanou rezervaci ubytování zaručit.
Prosím vezměte na vědomí, že vaše objednávka, kterou vyznačíte v přihlášce je ZÁVAZNÁ a že v případě neobsazení pokoje nebo zrušení objednaného ubytování si hotely účtují storno poplatek, který vám bude vyfakturován hotelem. Storno podmínky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých hotelů.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP.
Účastníci, kteří uhradí poplatky a zruší účast:

 • do 31. 5. 2011 budou tyto poplatky vráceny v plné výši
 • od 1. 6. 2011 registrační poplatek nebude vrácen, ale zašleme materiály z workshopu.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

23. 6. 2011 Společenský večer - nádvoří a atrium Uměleckého centra UP

DŮLEŽITÁ DATA:

Termín pro zaslání přihlášky

  

do 15. 5. 2011

Termín pro zaslání abstrakt

 

do 15. 5. 2011

Zaslání vyrozumění o přijetí vědeckého sdělení či posteru

 

do 25. 5. 2011

Termín pro zaslání poplatků

 

do 15. 5. 2011

Potvrzení registrace obdržíte poštou

 

do 10. 6. 2011

KONTAKTNÍ ADRESY

Vědecký sekretariát workshopu:

Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
E-mail: neurosono2011(at)seznam.cz

Registrace a ubytování:

Jitka Hýbnerová
Konferenční servis
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: +420 585 631 125, 606 928 314
Fax: +420 585 222 802
E-mail: jitka.hybnerova(at)upol.cz

InfoInfo